பொருத்தமான பொருளைத் தேர்வு செய்தல்

பொருத்தமான பொருளை தேர்வு செய்தல்.
சொல்
பொருள்
விண்
வானம்
மெய்
உண்மை, உடம்பு
கசடு
பழுது, குற்றம்
தக
பொருந்த
இழுக்கு
குற்றம். பழி
பெருமை
சிறப்பு, உயர்வு
சிறுமை
தாழ்வு
இன்மை
வறுமை
நக
மலரும்படி
குருகு
பறவை, நாரை
விசும்பு
வானம்
திங்கள்
நிலவு
மறு
குற்றம்
கொம்பு
மரக்கிளை
அகம்
உள்ளே
கடக்க
வெல்ல
மதகு
மடை
அறு
நீங்கு
கவை
மரங்கிளை பிளப்பு
செயல்
அறிவு
துணை
அளவு
பனை
பனைமரம்
ஏர்
கலப்பை, அழகு
தொழுது
வணங்கி
வரை
மலை
அரம்பை
வாழை
குழவி
குழந்தை
நேயம்
அன்பு
பங்கயம்
தாமரை
குரம்பு
வரப்பு
கவின்
அழகு
ஈட்டம்
தொகுதி
சித்தம்
மனம்
சீர்
செல்வம், சிறப்பு
சீற்றம்
கோபம்
மாறு
எதிர்ப்பு
எழில்
அழகு
மருங்கு
பக்கம்
அறம்
நீதி
அற்று
இல்லாத
புறம்
வெளி
மதி
சந்திரன்
நாதம்
ஒலி
முகில்
மேகம்